«

»

ธ.ค. 16

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด            

5 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สกอ.1.1 MiB2891
6 ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ345.3 KiB2045
7 ตัวอย่างข้อบกพร่องผลงานทางวิชาการ71.0 KiB1610
8 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ375.4 KiB2077
10 Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ61.1 KiB2234
11 การกำหนดระยะเวลาปรับปรุงผลงาน338.1 KiB1298

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ (50.5 KiB, 973 downloads)
2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ฉบับปี พ.ศ. 2564 4
3.แบบตรวจสอบจริยธรรมฯ
4. 5 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ24.0 KiB13166
5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2564
6 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
7.หนังสือรับรองงานวิจัย

8 แบบประเมินตํารา/หนังสือสําหรับข้าราชการพลเรือน/พนักงานมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร
9.10 รวมแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกไฟล์ .Zip 97.6 KiB1101

การประเมินผลงานสอนและเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ

1. แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการสอน (ล่าสุด)‘ /]
2 เกณฑ์การประเมินผลการสอน26.1 KiB1078
3 คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน216.7 KiB3840
4. มติสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 อนุมัติการดำเนินการประเมินการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ1.3 MiB1059

5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 2564 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 2564 ฉบับที่ 1

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

1 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.8 MiB1354
2 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.2 MiB891
3 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.4 MiB806
4 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2552926.0 KiB796
5 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นและหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.8 MiB767
6 ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ608.5 KiB1010
7 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ563.5 KiB1036
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘1.5 MiB1025
9 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25581.4 MiB783
10. ข้อควรปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ

ประกาศ/หลักเกณฑ์/หนังสือจาก สกอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550370.1 KiB635
02 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255153.3 KiB498
03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552385.2 KiB541
04 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255570.2 KiB482
05 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.255565.4 KiB495
06 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.255540.0 KiB505
07 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556232.1 KiB506
08 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.255687.6 KiB564
09 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับรวม 2-10) 2.0 MiB650
11 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255258.0 KiB474
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255842.0 KiB577
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556134.9 KiB787
14. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 1.7 MiB971
15. (ล่าสุด) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 684.0 KiB402
 
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
134.8 KiB
1390 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555.PDF
62.9 KiB
1431 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
369.3 KiB
1897 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555.PDF
67.9 KiB
1122 Downloads
รายละเอียด...
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ  ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ  2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555.pdf
1.0 MiB
1186 Downloads
รายละเอียด...
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81.%E0%B8%A2.62-1.pdf
162.0 KiB
318 Downloads
รายละเอียด...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562_2.pdf
162.0 KiB
296 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น